Oppvekst i det digitale nettsamfunnet

 Posted by at 13:34 on 27. oktober 2008  Add comments
 

Sitater fra Arne Krokans artikkel: Oppvekst i det digitale nettsamfunnet:

Den som har opplevd noe annet, vil forholde seg til det nye på andre måter enn den som er født inn i det.

Teknologien i seg selv fører ikke til de nødvendige endringene. Det kan bare ny kunnskap, nye ferdigheter og endrede holdninger gjøre, altså det vi forbinder med uttrykket digitale kompetanse eller digital dannelse.

Det er forskjell på dem som er født inn i noe, og dem som flytter inn i eller til noe nytt.

Don Tapscott (1999) kaller dem for n-generasjonen, n for nettsamfunn, mens Marc Prensky (2001) kaller dem digital natives, i motsetning til digital immigrants og Wim Veen (2006) kaller dem for homo zappiens.

De digitalt innfødte utvikler sin egen samfunnslogikk, sine egne verdinormer og holdninger og de utformer ikke minst sin egen kommunikative praksis. Ikke alt de gjør fortoner seg som like smart, sett fra foreldregenerasjonens perspektiv, så den siden har kanskje ikke endret seg så mye fra den gang disse også var unge. Men det formes en ny praksis både for kunnskapsutvikling, etablering av sosiale nettverk og det en kan kalle dannelsesidealer, selv om nok dette siste ordet framstår som fremmed for dem det omfatter.

De digitalt innfødte har ikke bare tilgang til teknologi, men de vet også hvordan de skal utnytte den, og ikke minst hvordan de kan lære det de ikke behersker fra før (? – mitt spørsmålstegn).

Denne delekulturen utfordrer naturlig nok også den tradisjonelle rettsoppfatningen som ligger til grunn for lovverk som beskytter intellektuelt arbeid, slik som tekster, filmer, bilder, dataprogrammer osv. En stor andel av n-generasjonen synes ikke de gjør noe galt når de laster ned musikk, filmer og dataprogrammer fra nettet.

I dette bildet er problemet at de fleste lærerne i grunn- og videregående skoler har liten kunnskap både om hva det er mulig å gjøre med digitale hjelpemidler, og ikke minst om hvilke forutsetninger elevene har for å kunne gjennomføre forskjellige aktiviteter i praksis (- sterk, udokumentert påstand?).

Når du gjennom din avatar deltar i nettspill, er vel det det nærmeste en kan komme den Harry Potterske immiveringen.

De innfødte er alltid på nett, og de digitale profilene er del av deres identitet, og også en viktig arena for deres identitets dannelse, noe blant annet Sherry Turkle (1997) har analysert i boka “Life on the Screen”.

Med web2.0 åpnes ulike tjenester på nettet ytterligere, og skillet mellom konsumenter og produsenter utviskes i enda større grad. Hele innholdet i de meste benyttede nettjenestene i Norge i 2008 var skapt av brukerne. Facebook, YouTube og Nettby har alle til felles at de er arenaer for sosial samhandling, for å projisere sitt alter ego i cyberspace og for å utnytte de mange mulighetene som er der.

De digitalt innfødte har ingen problemer med de sosiale nettverkenes nye vennebegrep, mens mange av ”innvandrerne” har valgt å holde seg helt unna sosiale nettverkstjenester, fordi det strider imot dere oppfatning av hva venner er og gjør.

Det er også vanskelig for mange unge å skjønne at en stjeler noe, når ingen mister noe eller går glipp av noe.

Da blir det en spesiell utfordring å tilrettelegge for endrede læreprosesser i skolen. Som Marc Prensky (2001) har sagt, er det ikke hva de lærer som er det viktigste lenger, men hvordan de lærer. Og ikke minst, -hvordan de lærer å lære.

—–

Den gode lærer i morgendagens skole er ikke en undervisningsinstruktør, men en hybrid aktør som kombinerer faglig kunnskap og digital dannelse. Hun ser mulighetene i ulike læringsmodeller og varierer bruk av lærestoff og internett.

Den gode lærer bidrar profesjonelt i forskjellige undervisningssituasjoner. Hun er for eksempel en inspirerende, kunnskapsformidlende foreleser, gjerne mulitmedialt, tilrettelegger av et komplekst datasimulert eksperiment, veileder i et tverrfaglig prosjektarbeid, kildekritisk navigatør på internett og kommenterende bruker av dataspill i læresituasjoner.
(Morten Søby, Digital kompetanse nr. 3, 2007)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)